Podmínky a pravidla užívání internetových stránek

PROVOZOVATEL INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Internetové stránky na doméně www.svet-potravin.cz (dále jen „Internetové stránky“) jsou vytvořené a spravované společností Granville, s.r.o., IČ: 289 67 623, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156568 (dále jen „Společnost“).

Společnost můžete kontaktovat:

 • (a) poštou na adrese Počernická 272/96, 108 00 Praha – Malešice;
 • (b) e-mailem na adrese predplatne@svetpotravin.cz
 • (c) telefonicky na čísle +420 703 682 950 (redakce); nebo
 • (d) jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

OBECNĚ K PODMÍNKÁM A PRAVIDLŮM UŽÍVÁNÍ INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Tyto podmínky a pravidla užívání, které upravují užívání Internetových stránek (dále jen „Podmínky a pravidla užívání“) se vztahují na návštěvníky a uživatele Internetových stránek na doméně www.svet-potravin.cz provozovaných Společností.

Jakýmkoli užitím Internetových stránek nebo kliknutím na jakýkoli odkaz uživatel potvrzuje, že souhlasí s těmito Podmínkami a pravidly užívání. V případě, že s nimi jakýkoli uživatel nesouhlasí, není oprávněn Internetové stránky a služby Společnosti užívat.

Uživatelé jsou povinni dodržovat smluvní ujednání uvedená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání. V případě porušení ustanovení uvedených v těchto Podmínkách a pravidlech užívání je Společnost oprávněná uplatnit veškerá opatření obsažená v těchto Podmínkách a pravidlech užívání a/nebo umožněná příslušnými právními předpisy.

ZMĚNY PODMÍNEK A PRAVIDEL UŽÍVÁNÍ

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Podmínky a pravidla užívání. Aby byl uživatel informován o všech případných změnách, Společnost doporučuje uživateli si pravidelně pročíst Podmínky a pravidla užívání. Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

PŘÍSTUP A DOSTUPNOST INTERNETOVÝCH STRÁNEK

Přístup

Přístup na Internetovou stránku je zdarma a volně přístupný všem. Přístup do některých částí Internetové stránky může vyžadovat vytvoření osobního účtu. Uživatel nese náklady za připojení a vybavení spojené s přístupem k internetu a používáním Internetových stránek.

Uživatel nesmí zasahovat nebo narušovat funkčnost Internetové stránky. Uživateli je zakázán přístup na Internetovou stránku jiným způsobem, než je rozhraní, které mu za tímto účelem poskytla Společnost. Přístup na Internetovou stránku jakýmkoli jiným způsobem se považuje za neoprávněný.

Dostupnost

Společnost si vyhrazuje právo, že Internetové stránky nemusí být vždy nepřetržitě dostupné, a to zejména z důvodu pravidelné údržby hardwarového a softwarového vybavení nebo technických závad mimo kontrolu Společnosti. Společnost však garantuje, že vyvine maximální úsilí, aby Internetové stránky byly dostupné, výjimkou případů zásahu vyšší moci nebo technických závad mimo kontrolu Společnosti.

CHOVÁNÍ UŽIVATELE

Za důsledky svých činů spojených s užíváním Internetových stránek poskytovaných Společností nese odpovědnost uživatel.

Uživatel nesmí užívat Internetové stránky k žádným činnostem, které jsou nebo by mohly být v rozporu s právními předpisy České republiky, dobrými mravy, obecně uznávanými zásadami používání Internetových stránek poskytovaných prostřednictvím sítě Internet, jakož i těmito Podmínkami a pravidly užívání či oprávněnými zájmy Společnosti.

Pokud uživatel umožní umisťovat obsah na Internetové stránky jiným uživatelům nebo jim umožní jinak sdílet služby poskytované ze strany Společnosti, je odpovědný za to, že služby budou třetími osobami užívány v souladu s těmito Podmínkami a pravidly užívání a právními předpisy. Uživatel nahradí Společnosti škodu, která jí vznikne v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb Společnosti v rozporu s právními předpisy či těmito Podmínkami a pravidly užívání, ať jím samým nebo jiným uživatelem, kterému uživatel užívání služeb umožnil. Společnost nenese odpovědnost za případné porušení jakýchkoli práv třetích osob.

Společnost může kdykoli bez jakéhokoli nároku ze strany uživatele ukončit či omezit přístup na Internetovou stránku, zejména jestliže:

 • (a) uživatel používá Internetové stránky v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání;
 • (b) Společnost má důvodné podezření, že uživatel používá Internetové stránky v rozporu s platnými právními předpisy a obecně závaznými etickými a morálními principy společnosti nebo dobrými mravy, nebo má užívání sloužit k porušování práv třetích osob nebo k páchání či napomáhání trestné činnosti;
 • (c) uživatel používá služby ke komerčním a jiným účelům, které by mohly (i v konečných důsledcích) poškodit Společnost;
 • (d) uživatel zneužívá, blokuje, modifikuje či jinak mění jakoukoliv funkci Internetových stránek a/nebo se pokusil narušit stabilitu, chod nebo data Internetových stránek;
 • (e) uživatel nepoužil svůj uživatelský účet déle než 6 měsíců.
 • (f) Společnost má důvodné pochybnosti, že uživatelem je jiná právnická nebo fyzická osoba než Registrovaný uživatel (jak je definováno níže);
 • (g) uživatel naruší nebo se pokouší narušit stabilitu nebo chod Internetových stránek nebo data na nich uložená.

V případě, že je možné některé prvky jakékoli Internetové stránky stahovat, uživatel může stáhnout pouze jednu kopii takového obsahu do jednoho počítače, který slouží pro jeho osobní potřebu, resp. pro vlastní nekomerční užití.

Uživatel nesmí z příspěvků odstraňovat označení týkající se autorství či vlastnictví a příspěvky nelze nijak měnit. Jakékoli komerční užití je zakázáno.

ODPOVĚDNOST UŽIVATELE

Uživatel užívá Internetové stránky na vlastní odpovědnost.

Společnost výslovně upozorňuje uživatele na skutečnost, že užívání jakýchkoli produktů či služeb v rozporu s těmito Podmínkami a pravidly užívání může zakládat protiprávní jednání, jež může rovněž vykazovat i znaky trestné činnosti.

Společnost je oprávněná identifikovat uživatele, pokud si to vyžádají orgány činné v trestním řízení, nebo pokud je taková identifikace nutná dle platných právních předpisů.

Uživatel je osobně odpovědný za nastavení počítačových a telekomunikačních zdrojů nezbytných pro přístup na Internetové stránky a za znalosti nezbytné pro používání internetu a přístupu na Internetové stránky.

Uživatel je srozuměn s tím, že obsah Internetových stránek je určen především pro informační a vzdělávací, popřípadě zábavné a jiné účely a neposkytuje jakékoli rady nebo stanoviska, například právní či lékařská, které by mohly být považovány za závazné a relevantní.

Uživatel plně odpovídá za utajení svého uživatelského jména, hesla či jakýchkoli jiných registračních údajů a nese veškerou odpovědnost a případné náklady, které vzniknou v souvislosti s porušením těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel nesmí postoupit či převést svá práva a své závazky vzniklé ze smluvního vztahu se Společností v souvislosti s užíváním Internetových stránek či služeb na třetí osobu, a to ani bezúplatně.

Uživatel je srozuměn s tím, že veškerá práva a povinnosti Společnosti dle těchto Podmínek a pravidel užívání, jakákoli práva a povinnosti Společnosti vyplývající z poskytování služeb a provozu Internetových stránek vůči uživateli mohou být bez nutnosti jakéhokoli dalšího souhlasu uživatele postoupeny na třetí osoby.

VYLOUČENÍ ODPOVĚDNOSTI SPOLEČNOSTI

Uživatel bere na vědomí, že Společnost nezaručuje a nenese odpovědnost za:

 • (a) funkčnost datové sítě uživatele ani za jeho hardwarové a softwarové vybavení, jakož i za funkčnost veřejné internetové sítě;
 • (b) jakékoli případné škody, které uživateli vzniknou, pokud uživatel nebude včas informován o případných jakýchkoli změnách Internetových stránek nebo služeb pouze proto, že je pravidelně nevyužívá;
 • (c) obsah Internetových stránek, zejména za to, že tento obsah bude plně v souladu s platnými právními předpisy a že bude bezchybný;
 • (d) to, že Internetové stránky neobsahují viry, nebo jiné rušivé komponenty.

Internetové stránky mohou obsahovat odkazy na jiné externí internetové stránky nebo jiné externí internetové zdroje či sociální pluginy. Pokud Společnost nemá kontrolu nad těmito externími internetovými stránkami, zdroji či sociálními pluginy, nemůže být Společnost odpovědná za správnost, aktuálnost a dostupnost těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů a nemůže převzít žádnou odpovědnost za obsah, reklamu, produkty, služby nebo jakékoli jiné informace nebo data dostupná na nebo z těchto externích internetových stránek, zdrojů či sociálních pluginů. Kromě toho Společnost nenese odpovědnost za žádné přímé či nepřímé škody nebo ztráty vyplývající nebo související s používáním nebo spoléháním se na obsah, zboží nebo služby dostupné na těchto externích internetových stránkách, zdrojích či sociálních pluginech.

NÁKLÁDÁNÍ S OBSAHEM INTERNETOVÝCH STRÁNEK ZE STRANY UŽIVATELE

Internetové stránky a jakýkoli software nezbytně používaný v souvislosti s nimi může obsahovat důvěrné informace; obsah Internetových stránek v jakékoli podobě, v jakémkoli zpracování, uspořádání či v jakémkoli souboru, a jejich zdrojový kód (popř. zdrojový kód jakéhokoli počítačového programu nezbytně používaného v souvislosti s nimi) představují autorská díla chráněna autorským právem, popř. (dle druhu obsahu) jinými předměty práv duševního vlastnictví, náležící Společnosti nebo třetím osobám.

Pokud není uvedeno jinak, práva duševního vlastnictví k obsahu a veškerým informacím jakékoli povahy obsažené na Internetových stránkách a každý z prvků tvořících Internetové stránky (obrázky, ilustrace, texty, grafické prvky atd.), včetně softwaru a databáze vytvořené pro Internetové stránky (dále jen „Obsah“) jsou výhradním vlastnictvím Společnosti, která neuděluje žádnou licenci ani žádné jiné právo než právo na prohlížení Internetových stránek.

Všechny ochranné známky, obchodní jména a obchodní úpravy, včetně log jsou ve vlastnictví Společnosti, popřípadě ve vlastnictví obchodních partnerů Společnosti nebo uživatelů a je zakázáno je užívat na jiných Internetových stránkách, označovat jimi výrobky či služby, nebo je užívat jakýmkoli jiným způsobem v rozporu s právními předpisy a oprávněnými zájmy Společnosti nebo dotčených třetích osob.

Uživatel nesmí kopírovat, upravovat, vytvářet odvozená díla, měnit design nebo sestavení nebo se jakýmkoli jiným způsobem pokoušet najít zdrojový kód (kromě případů stanovených zákonem), prodat, postoupit, sublicencovat nebo převádět jakýmkoli způsobem veškerá práva týkající se celého Obsahu nebo jeho části.

Uživatel nesmí měnit celý Obsah nebo jeho část, zejména software, nebo používat upravené verze softwaru a zejména (aniž by byl tento seznam vyčerpávající) za účelem získání neoprávněného přístupu ke službě a přístupu k Internetové stránce jakýmkoli jiným způsobem než prostřednictvím rozhraní poskytovaného Společností pro tento účel.

Jakékoli úplné nebo částečné rozmnožování, upravování nebo použití ochranných známek, ilustrací, obrázků a symbolů nebo jakéhokoli jiného Obsahu z jakéhokoli důvodu a na jakémkoli médiu bez výslovného předchozího písemného souhlasu Společnosti anebo vlastníka příslušných práv duševního vlastnictví, je přísně zakázáno. Totéž platí pro všechna autorská práva, které se objevují a/nebo používají na Internetových stránkách.

Rozmnožování celého Obsahu nebo jeho části je povoleno výlučně pro účely osobního a soukromého použití, jakékoli rozmnožování a jakékoli použití kopií vytvořených pro jiné účely je výslovně zakázáno.

Jakékoli vytváření odkazů na Internetových stránkách, jakékoli formování Internetových stránek a obecněji jakékoli použití jakéhokoli prvku tvořící Internetové stránky, podléhá předchozímu a výslovnému souhlasu Společnosti, který může být kdykoli odvolán podle jejího vlastního uvážení. Společnost může (i) požádat o odstranění jakéhokoli odkazu na Internetových stránkách, který nebyl nebo již není povolen, a (ii) požadovat náhradu škody za jakoukoli škodu, která by tím byla způsobena.

PŘEDPLATITELÉ ČASOPISŮ SVĚT POTRAVIN

V této sekci je upraven smluvní vztah mezi Společností a předplatitelem časopisu Svět potravin (dále jen „Smlouva o předplatném“).

Smlouvou o předplatném se Společnost zavazuje dodávat předplatiteli prostřednictvím doručovací služby objednané výtisky časopisu Svět potravin a předplatitel se zavazuje zaplatit za tuto dodávku cenu splatnou vždy za určité časové období, je-li úhrada ceny sjednána.

Standardní předplatitelská časová období jsou půlroční, zvýhodněné roční nebo roční. Společnost může nabízet předplatné i na jiná období.

Před uzavřením smlouvy o předplatném se musí předplatitel, který ji uzavírá, seznámit se s těmito podmínkami a s ceníkem předplatného.

Smlouva o předplatném je uzavřena akceptací objednávky předplatného ze strany Společnosti, za kterou je považován jeden z níže uvedených způsobů, a to podle toho, který ze způsobu akceptace objednávky dle následujícího odstavce je Společností učiněn dříve:

 • a) doručení časopisu Svět potravin předplatiteli ze strany Společnosti na základě provedení objednávky předplatného ze strany předplatitele, nebo
 • b) doručení potvrzení a/nebo shrnutí (resp. potvrzením v případě telefonické objednávky) objednávky předplatiteli.

Závaznou objednávku lze učinit odesláním řádně vyplněného předplatitelského formuláře na Internetových stránkách nebo objednávkou osobně, poštou, e-mailem nebo telefonicky.

Smlouvu o předplatném lze pomocí elektronických prostředků uzavřít pouze v českém jazyce.

Společnost v souvilosti s uzavřením smluv o předplatném zpracovává osobní údaje předplatitelů. Bližší informace o zpracování osobních údajů v souvislosti s předplatým časopisu Svět potravin naleznete v „Informačním dokumentu o zpracování osobních údajů pro uživatele Internetových stránek“.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s uzavřením Smlouvy o předplatném je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Dodací podmínky předplatného

Po zaregistrování závazné objednávky Vám Společnost zašle na zadaný email shrnutí objednávky spolu s pokyny k platbě.

Platbu musí předplatitel provést nejpozději do 14 dnů od obdržení potvrzení objednávky. Dnem zaplacení je den připsání částky na účet Společnosti.

V případě, že pro potřeby účetnictví potřebuje předplatitel zálohovou fakturu, kontaktujte Společnost na emailové adrese predplatne@svetpotravin.cz.

Doručování časopisu Svět potravin bude zahájeno obvykle do 3 pracovních dnů ode dne zaplacení předplatného, nejpozději však do 10 pracovních dnů ode dne zaplacení, není-li v dodacích podmínkách uvedeno datum pozdější:

 • půlroční předplatitelské období: v případě objednávky učiněné do 20. dne v pátém měsíci kalendářního pololetí je prvním předplatitelským obdobím zbývající část půlroku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v 5. měsíci kalendářního půlroku, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část pololetí, v němž byla objednávka učiněna, spolu s následujícím půlrokem. Každé další předplatitelské období odpovídá půlroku.
 • roční předplatitelské období: v případě, že objednávka byla učiněna do 20. dne v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím zbývající část roku, v němž byla objednávka učiněna. Je-li objednávka učiněna 21. nebo pozdější den v měsíci listopadu, je prvním předplatitelským obdobím příslušná zbývající část roku, v němž byla učiněna, spolu s rokem následujícím.

Pokud je v nabídce uveden dárek, obdrží jej předplatitel do 5 týdnů po úhradě předplatného. Dárky jsou zasílány pouze v rámci ČR na adresu plátce. Inzerované dárky budou rozesílány do vyčerpání zásob.

Předplatné se automaticky neprodlužuje na další období. Společnost informuje v předstihu plátce předplatného emailem o možnosti dalšího prodloužení. V případě zájmu o prodloužení předplatného je nutné učinit novou objednávku přes formulář na Internetové stránce, případně zaslat žádost na predplatne@svetpotravin.cz.

Společnost může kdykoliv změnit výši ceny předplatného s tím, že platná je vždy ta cena, která je u uvedeného předplatného uvedena v okamžiku jeho objednání uživatelem. Cena předplatného je včetně DPH a balného.

Nedoručení výtisků

Nedoručení výtisku musí předplatitel neprodleně nahlásit Společnosti, a to v zájmu rychlého a účinného odstranění příčin nedoručení.

V případě oprávněného nároku, který bude uplatněn u Společnosti ještě v den vydání nedoručených výtisků, doručí Společnost předplatiteli dodatečně nedoručený výtisk v nejbližším možném termínu (obvykle následující pracovní den).

Zákonná práva předplatitelů jakožto spotřebitelů a lhůty reklamací stanovené v Občanském zákoníku a Zákoně na ochranu spotřebitele nejsou ustanovením této sekce dotčena.

Trvání a ukončení Smlouvy o předplatném

Smlouva o předplatném se uzavírá na dobu určitou.

Předplatitel nemůže v případě Smlouvy o předplatném tištěných periodik či časopisů odstoupit od smlouvy podle § 1829 a násl. občanského zákoníku.

Společnost může od smlouvy o předplatném odstoupit (a to i ohledně plnění, která mají být uskutečněna v budoucnu), pokud:

 • pokud bude předplatitel v prodlení s úhradou ceny za předplatné po dobu delší než 14 kalendářních dnů ode dne obdržení první výzvy k úhradě; nebo
 • pokud nebude předplatitel opakovaně poskytovat součinnost při převzetí časopisů (nebude možné časopisy doručovat).

Ostatní zákonné důvody pro odstoupení zůstávají nedotčeny.

Odstoupením zaniká smluvní vztah ze smlouvy o předplatném s účinností ke dni ukončení předplatného nebo k pozdějšímu datu v odstoupení uvedenému. I po zániku smluvního vztahu trvá povinnost předplatitele uhradit Společnosti doručené výtisky časopisů Svět potravin.

Jednání a oznámení předplatitele vůči Společnosti a naopak mohou být činěny písemně, ústně i jinak, a doručovány poštou, osobně, e-mailem, telefonicky i jinak, nevyplývá-li jinak ze Smlouvy o předplatném povinnost určité formy jednání nebo oznámení a jeho doručení (není-li sjednaná forma nebo způsob doručení dodržen, je takové jednání nebo oznámení účinné, jen prokáže-li strana, která ho činila, že se s ním druhá strana mohla seznámit; to neplatí pro změny a zrušení Smlouvy o předplatném).

Pro doručování písemností platí, že se provádí na adresu sídla Společnosti. Doručování předplatiteli se provádí na adresu uvedenou v objednávce nebo později písemně oznámenou Společnosti. V případě předplatitelů - právnických osob lze vždy doručovat do sídla uvedeného v obchodním nebo jiném příslušném rejstříku, v němž je předplatitel zapsán.

PODMÍNKY REGISTRACE

Některé služby poskytované na Internetových stránkách jsou poskytovány pouze uživatelům, kteří se registrovali u Společnosti prostřednictvím registrace na Internetových stránkách (dále jen „Registrovaný uživatel“ nebo společně „Registrovaní uživatelé“).

Registrovaným uživatelem, tj. uživatelem oprávněným využívat jednotlivé služby Společnosti poskytované na Internetových stránkách a určené výhradně pro Registrované uživatele, se stane takový uživatel Internetových stránek, který vyplní a odešle příslušný registrační formulář, resp. vyplní pouze jméno, příjmení a e-mailovou adresu a heslo bude přidělováno automaticky prostřednictvím e-mailu zaslaného uživateli, přičemž v takovém případě je registrace završena až prvním přihlášením uživatele na Internetových stránkách, pokud nebude pro určitou službu poskytovanou Společností použit jiný postup pro registraci.

Kliknutím na tlačítko „Registrovat“ či „Přihlásit“ (či jiné formulace a ikony) v příslušném registračním formuláři uživatel odešle příslušný formulář a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání. Registrační formulář není možné odeslat, pokud nebudou vyplněna veškerá pole označená v tomto formuláři jako povinná a zároveň, pokud uživatel neoznačí svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání a případně nesplní další podmínky registrace stanovené Společností.

Sdělování jakýchkoli dalších údajů do registračního formuláře nebo při nastavování služeb poskytovaných Společností i nad rámec údajů povinných, je zcela dobrovolné. Takové údaje mohou sloužit např. jako prostředek k prezentaci Registrovaného uživatele v rámci služeb Společnosti nebo k upřesnění rozsahu a obsahu poskytovaných služeb.

Provedením registrace dle předchozích ustanovení těchto Podmínek a pravidel užívání se aktivuje příslušný uživatelský účet Registrovaného uživatele a vytvoří se mu uživatelský profil, k němuž má přístup z Internetových stránek. Zadáním zaregistrovaného uživatelského jména a zaregistrovaného hesla se může Registrovaný uživatel přihlásit.

Registrace není nikterak zpoplatněna, vedení uživatelského účtu, resp. správa profilu rovněž nepodléhá jakékoli poplatkové povinnosti Registrovaného uživatele, není-li stanoveno jinak.

Uživatel Internetových stránek odesláním registračního formuláře a následným potvrzením registrace výslovně potvrzuje a bere na vědomí, že:

 • (a) se stane Registrovaným uživatelem;
 • (b) přístupové heslo ke svému uživatelskému účtu nesdělí třetí osobě a v souvislosti s tím se zavazuje učinit veškerá opatření, aby zabránil přístupu jakékoli třetí osoby k tomuto heslu, resp. přístupu na jeho uživatelský účet a údajům bez svého souhlasu;
 • (c) poskytne takové osobní údaje, které jsou aktuálními, pravdivými a úplnými informacemi o jeho osobě dle příslušných požadavků Společnosti, a že se nedopustí porušení práva na ochranu osobních údajů tím, že uvede údaje či jméno jiné osoby, včetně použití cizího uživatelského jména, hesla či jiných informací;
 • (d) Společnost neodpovídá za jakékoli škody způsobené uživatelům Internetových stránek v důsledku událostí, které nemohla objektivně ovlivnit, včetně jednání třetích osob;
 • (e) bližší informace o zpracování osobních údajů poskytnutých při a po dobu registrace lze naleznout v „Informačním dokumentu o zpracování osobních údajů pro uživatele Internetových stránek“.

Registrovaný uživatel může kdykoliv požádat o zrušení svého uživatelského účtu nebo změnu či vymazání veškerých osobních údajů, a to prostřednictvím žádosti zaslané na emailovou adresu predplatne@svetpotravin.cz. Poskytnuté údaje může Registrovaný uživatel také sám měnit a doplňovat. Registrovaný uživatel může svou registraci zrušit rovněž ve svém profilu vedeném ve vztahu k určité službě, pokud je tato funkcionalita v rámci dané služby umožněna.

ZASÍLÁNÍ NEWSLETTERŮ ČI OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

Na Internetových stránkách může být nabízena služba spočívající v odběru a zasílání newsletterů či obchodních sdělení ze strany Společnosti v rámci předplatného (resp. na konci vyplnění objednávky) nebo v rámci registrace na Internetových stránkách.

Zakliknutím rámečku pro odběr newsletteru (či jiné formulace a ikony) v příslušném formuláři uživatel odešle  svůj požadavek na odběr newsletteru a zároveň uděluje svůj souhlas se zněním těchto Podmínek a pravidel užívání.

Uživatel Internetových stránek odesláním příslušného formuláře a požadavku na odběr newslettru potvrzuje a souhlasí s tím, že mu Společnost bude zasílat obchodní sdělení (resp. newslettery) týkající se jejích výrobků a služeb a rovněž výrobků a služeb třetích stran, prostřednictvím elektronické pošty (resp. na email uvedený uživatelem v rámci registrace či v rámci požadavku na předplatné).

Souhlas uživatele s odběrem newsletteru či obchodních sdělení může být kdykoliv odvolán prostřednictvím pošty nebo e-mailem adresované Společnosti. Užovatel bere na vědomí, že takové odvolání souhlasu se netýká a neznamená odvolání souhlasů udělených z jeho strany Společnosti jinak (např. pro účely kontaktování obchodními sděleními týkajícími se inzerce Deníku).

Bližší informace o zpracování osobních údajů poskytnutých při a po dobu odběru newsletteru lze naleznout v „Informačním dokumentu o zpracování osobních údajů pro uživatele Internetových stránek“.

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Obecně

Společnost v souvislosti s provozem Internetových stránek zpracovává osobní údaje. Informace o tom, jak nakládáme s vašimi osobními údaji jsou popsána v „Informačním dokumentu o zpracování osobních údajů pro uživatele Internetových stránek“.

Cookies

Společnost v souvislosti s provozem Internetových stránek používá a zpracovává soubory cookies. Detailnější informace o zpracování souborů cookies naleznete v „Informačním dokumentu o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies“.

ZMĚNY NA INTERNETOVÝCH STRÁNKÁCH

Společnost si vyhrazuje právo kdykoli a jakýmkoliv způsobem bez předchozího upozornění upravit nebo doplnit tyto Internetové stránky.

Užívání Internetových stránek podléhá aktuálním Podmínkám a pravidlům užívání v době použití.

ZÁVĚŘEČNÁ USTANOVENÍ

Tyto Podmínky a pravidla užívání jsou účinné počínaje dnem 1.1.2021.

Společnost si vyhrazuje právo na ukončení, změnu či doplnění těchto Podmínek a pravidel, a to i bez předchozího upozornění uživatelů, přičemž změna je účinná dnem, kdy jsou aktualizované Podmínky a pravidla užívání zveřejněny na Internetové stránce či v rámci služby Společnosti. Souhlas s novým zněním Podmínek a pravidel užívání vyjádří uživatel tím, že bude Internetové stránky či služby Společnosti nadále používat.

Tyto Podmínky a pravidla užívání a veškeré vztahy na základě nich vzniklé se řídí právním řádem České republiky. K rozhodování sporů vzniklých v souvislosti s těmito Podmínkami a pravidly užívání, které se nepodaří vyřešit mimosoudní cestou, jsou příslušné české soudy.

Právní vztahy, které nejsou upraveny těmito Podmínkami a pravidly nebo zvláštní smlouvou, se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanským zákoníkem, jakož i zákonem č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele.

Orgánem oprávněným k mimosoudnímu řešení spotřebitelských sporů vzniklých v souvislosti s užíváním Internetových stránek je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz).

Poslední aktualizace byla provedena dne 1.1.2021

Granville, s.r.o.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

202406a

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.