Informace o zpracování osobních údajů pro uživatele internetových stránek

Tyto internetové stránky jsou provozovány společností Granville, s.r.o., IČ: 289 67 623, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156568 (dále jen „Společnost“ nebo „my“).

Tímto dokumentem Vám podle článku 13 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27.  dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), sdělujeme, jak zpracováváme Vaše osobní údaje, jakožto návštěvníků či uživatelů, při užívání našich internetových stránek https://www.svet-potravin.cz/ („Internetové stránky“).

1. Pro koho jsou tyto informace určeny?

Tyto informace obsahují základní informace o zpracování osobních údajů při prohlížení Internetových stránek, jakož i při užívání některých služeb nabízených na Internetových stránkách.

Pokud si přejete dozvědět se více o tom, jaké cookies ukládáme na Vaše zařízení a jaké osobní údaje zpracováváme prostřednictvím cookies a podobných technologií, přečtěte si prosím naše Informace o zpracování osobních údajů prostřednictvím souborů cookies  (dále jen „Informace o cookies“).

2. Kdo je správcem mých osobních údajů a kam se na ně mohu obrátit?

Správcem Vašich osobních údajů je Granville, s.r.o., IČ: 289 67 623, se sídlem Počernická 272/96, Malešice, 108 00 Praha, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 156568.

Můžete nás kontaktovat:

 • (a) poštou na adrese Počernická 272/96, 108 00 Praha – Malešice;
 • (b) e-mailem na adrese predplatne@svetpotravin.cz;
 • (c) telefonicky na čísle +420 703 682 950 (redakce); nebo
 • (d) jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách.

3. Jaké osobní údaje o Vás zpracováváme?

Respektujeme zásadu minimalizace údajů, když uchováváme pouze osobní údaje, které jsou přiměřené, relevantní a omezené na nezbytný rozsah ve vztahu k účelům, pro které jsou zpracovávány.

V rámci používání Internetových stránek o Vás zpracováváme následující kategorie osobních údajů:

 • (a) Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme o Vás zpracovávat:
  • (i) Vaše kontaktní a identifikační údaje; a
  • (ii) jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v rámci komunikace s námi.
 • (b) Pokud si naše Internetové stránky prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje specifikované v Informacích o cookies, a to způsobem a za podmínek tam popsaných.
 • (c) Pokud využíváte funkce „Přihlásit“ či „Registrovat“ v záhlaví Internetové stránky a vyplňujete registrační okénko nebo používáte jiné funkce stránky určené pro registrované (resp. členy Klubu Světa potravin), zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
  • (i) titul, jméno a příjmení;
  • (ii) e-mail či login; a
  • (iii) jakékoli další osobní údaje, které nám dobrovolně poskytnete v nastavení svého profilu.
 • (d) Pokud využíváte služby „Předplatné“ a vyplňujete formulář pro „Objednávku“, zpracováváme o Vás následující osobní údaje:
  • (i) jméno, příjmení, e-mail, telefonní číslo, fakturační a/nebo zasílací adresu; a
  • (ii) počet výtisků a typ předplatného.
 • (e) Pokud využíváte služby spočívající v odběru newsletteru, zpracováváme Vaši emailovou adresu.

4. Za jakým účelem Vaše osobní údaje zpracováváme a co nás k tomu opravňuje?

 • (a) Pokud nám zašlete svůj dotaz, popřípadě nás budete kontaktovat jakýmkoli jiným způsobem uvedeným na Internetových stránkách, budeme zpracovávat Vaše výše uvedené osobní údaje za účelem vyřízení Vašeho dotazu či požadavku. Ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu našeho oprávněného zájmu spočívajícího v efektivní komunikaci s osobami zajímajícími se o Granville a předmět její činnosti či její Internetovou stránku.
 • (b) Pokud si naše Internetové stránky prohlížíte, zpracováváme o Vás prostřednictvím tzv. souborů cookies a obdobných technologií osobní údaje za účely uvedenými v Informacích o cookies, a to na právních základech tam stanovených.
 • (c) Pokud využíváte funkce „Přihlásit“ či „Registrovat“ v záhlaví Internetové stránky a vyplňujete registrační okénko, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem umožnění služby registrace a vytvoření profilu, kdy právním základem je plnění smlouvy.
 • (d) Pokud využíváte služby „Předplatné“ a vyplňujete formulář pro „Objednávku“, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem zprocesování a plnění Vaší objednávky předplatného, kdy právním základem je plnění smlouvy.
 • (e) Pokud využíváte služby spočívající v odběru newsletteru, zpracováváme o Vás osobní údaje za účelem zasílání newsletteru, kdy právním základem je Váš souhlas.
 • (f) Vaše osobní údaje rovněž můžeme zpracovávat za účelem uplatňování a ochrany našich práv a zájmů; ke zpracování osobních údajů za tímto účelem jsme oprávněni, protože je to nezbytné k výkonu odpovídajícího oprávněného zájmu Společnosti.

5. Komu dalšímu Vaše osobní údaje zpřístupňujeme?

Nestanoví-li Informace o cookies pro specifické případy něco jiného, zpřístupňujeme Vaše osobní údaje následujícím kategoriím dalších osob:

 • (a) našim zaměstnancům a dalším úzce spolupracujícím osobám v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu zpracování;
 • (b) poskytovatelům cloudových a dalších IT služeb;
 • (c) dodavatelům jiných služeb v rozsahu nezbytném pro poskytnutí takových služeb; a
 • (d) takovým subjektům, u nichž to vyžadují právní předpisy nebo pravomocná rozhodnutí orgánů veřejné moci, nebo u nichž je to nezbytné za účelem uplatnění či ochrany práv a zájmů Granville.

Vaše osobní údaje nepředáváme mimo Evropský hospodářský prostor.

6. Jak dlouho si Vaše osobní údaje uchováváme?

Při nakládání s Vašimi osobními údaji respektujeme zásadu omezení uložení, kdy Vaše osobní údaje uchováváme pouze po nezbytně nutnou dobu, nejdéle však po dobu 3 let. Ve výjimečných případech může doba uchování dosahovat až 10 let; například při vedení soudního sporu, může z důvodu ochrany našich oprávněných zájmů dojít i k delšímu uchování některých dokladů obsahujících vaše osobní údaje. Jedná se zejména o případy, kdy bychom museli tyto doklady předkládat jako důkazy v soudním sporu, ve správním řízení nebo z důvodu výkonu rozhodnutí.

7. Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování

Při zpracování Vašich osobních údajů nedochází k žádnému rozhodování založenému výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které by pro Vás mělo právní účinky nebo by se Vás obdobným způsobem významně dotýkalo.

8. Jaká práva Vám svědčí v souvislosti se zpracováním osobních údajů?

V souvislosti s námi nebo pro nás prováděným zpracováním Vašich osobních údajů máte následující práva:

 • právo požadovat přístup k osobním údajům týkajícím se Vás jako subjektu údajů a právo získat kopii Vašich zpracovávaných osobních údajů;
 • právo na opravu Vašich osobních údajů (pokud shledáte, že nejsou vedeny správně či jsou nepřesné);
 • právo na výmaz v rozsahu dobrovolně poskytnutých osobních údajů, tj. v rámci plnění smluvních povinností. Naopak se nelze domáhat výmazu osobních údajů, které jsme povinni shromažďovat, a to na základě právní povinnosti;
 • právo na omezení zpracování;
 • právo na přenositelnost osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování založenému na našich oprávněných zájmech nebo oprávněných zájmech třetí osoby;
 • právo podat stížnost u dozorového úřadu, a to v případě, že se domníváte, že zpracováním osobních údajů dochází k porušení GDPR. Stížnost můžete podat u příslušného dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (viz www.uoou.cz).

9. Kde můžete svá práva uplatnit a jak?

Jednotlivá práva můžete uplatnit tak, že nám na jednu z výše uvedených kontaktních adres zašlete odpovídající fyzickou či elektronickou žádost.

Naši odpověď na Vaši žádost (včetně popisu případně přijatých opatření) Vám doručíme co nejdříve, nejpozději však do jednoho (1) měsíce. Lhůtu jsme oprávněni v případě potřeby a s ohledem na složitost a počet žádostí prodloužit o dva (2) měsíce. O případném prodloužení Vás samozřejmě budeme co možná nejdříve informovat.

Granville, s.r.o.

Nové číslo CZ TEST právě v prodeji!

202406a

Zajděte si pro svou porci čtení o kvalitě potravin. Nové číslo koupíte v prodejnách Kaufland, Albert, Globus, Tesco a COOP, na vybraných novinových stáncích sítě Valmont a dalších, včetně vybraných poboček České pošty.